Μοναδικές
Καλύψεις

Ομαδικό πελατών
Groupama

 • Παρέχει κάλυψη στον κυρίως ασφαλισμένο καθώς και στα εξαρτώμενα μέλη του ασφαλισμένου, σύζυγο και παιδιά μέχρι 27 ετών.
 • Ασφάλιση Ευρείας Νοσοκομειακής & Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης με ετήσιο όριο 1.500€ με απευθείας κάλυψη.
 • Δωρεάν Επισκέψεις σε ιατρούς σε Επείγοντα & Έκτακτα περιστατικά
 • Δωρεάν Εξετάσεις & Εκπτώσεις σε Επείγοντα & Έκτακτα περιστατικά
 • Προγραμματισμένα ραντεβού σε τακτικά εξωτερικά ιατρεία
 • Σκοπός η μείωση της συμμετοχής στα έξοδα νοσηλείας

Ομαδικό πελατών ζωής Eurolife

Προσφέρει πολύτιμη προστασία και βοηθά να ξεπεραστούν οι οικονομικές δυσχέρειες που πιθανόν να προκύψουν, εάν συμβούν απρόοπτα περιστατικά που προκαλούν μεγάλη οικονομική επιβάρυνση.

Περιλαμβάνει 3 εναλλακτικές :
i. Ασφάλιση ζωής
ii. Ασφάλιση ζωής με επιπλέον κεφάλαιο για απώλεια ζωής από ατύχημα
iii. Ασφάλιση ζωής με κάλυψη κεφαλαίου για μόνιμη ολική και μερική ανικανότητα από ατύχημα

Πολυασφαλιστήριο κατοικίας σε συνεργασία με τη Groupama

• Αφορά κύριες κατοικίες με δυνατότητα ασφάλισης οικοδομής και / ή περιεχομένου με κύρια χαρακτηριστικά
• Πέρα των συνηθισμένων καλύψεων, περιλαμβάνει μηδενικές απαλλαγές για όλες τις καλύψεις, εκτός του σεισμού
• Κάλυψη εξωτερικών αντικειμένων
• Κάλυψη αστικής ευθύνης

Με την εγγύηση μέγιστου χρόνου αποζημίωσης εντός 7 ημερών της Groupama

Ασφάλιση Εγγυητικών Επιστολών σε συνεργασία με την Α First Insurance

• Όποιες Εταιρείες συμμετέχουν σε Δημόσιους Διαγωνισμούς για προϊόντα , υπηρεσίες, κατασκευές, μεταφορές κ.α. οφείλουν να έχουν εγγυητικές επιστολές, συμβάσεις δηλαδή με τις οποίες ένας Χρηματοοικονομικός Οργανισμός εγγυάται στον Δικαιούχο ότι στην περίπτωση που ο οφειλέτης δεν εκπληρώσει την υποχρέωση του,

θα την εκπληρώσει ο εγγυητής.

• Από το 2018 δίνεται η δυνατότητα και στις Ασφαλιστικές Εταιρείες, εκτός από τις Τράπεζες, να εξασφαλίζουν μέσω ασφαλιστηρίων συμβολαίων τα πιστωτικά όρια (πλαφόν) για την έκδοση εγγυητικών επιστολών.


Επαγγελματική ευθύνη διαμεσολαβητή
σε συνεργασία με την Ευρώπη

Πλήρης κάλυψη σε Διαμεσολαβούντες Ασφαλιστικών Εργασιών σύμφωνα με τα όρια που ορίζει ο νόμος, για λάθη και παραλείψεις που θα προκύψουν κατά την διάρκεια ασκήσεως της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

Απαλλαγές:

 • ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΖΩΗΣ: € 1.000 σε κάθε ζημιά
 • ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΜΕ ΖΩΗ: € 1.500 σε κάθε ζημιά

 

Όροι ασφάλισης:

 • Νομικό δίκαιο: Ελληνικό
 • Γεωγραφικά όρια: Ευρωπαϊκή Ένωση
 • Ημερομηνία αναδρομικής ισχύος: 15 Ιανουαρίου 2005
 • Χρόνος παράτασης περιόδου αναγγελίας ζημιάς: 5 χρόνια
 • Εξαίρεση πολέμου και τρομοκρατικών ενεργειών
 • Απώλεια εγγράφων με υπό-όριο € 150.000 ανά γεγονός και ετησίως

Πατήστε ENTER για να αναζητήσετε