Λύσεις
για ιδιώτες

Για το κατοικίδιο

  • Δαπάνη για θεραπεία ή χειρουργική επέμβαση λόγω ατυχήματος προς αποκατάσταση της υγείας του κατοικίδιου.
  • Δαπάνη για δημοσίευση αγγελίας και συμμετοχή στην πληρωμή εύρετρων σε περίπτωση εξαφάνισης του κατοικιδίου.
  • Θάνατος από τυχαίο και απρόβλεπτο γεγονός λόγω ατυχήματος.
  • Θανάτωση (ευθανασία)
  • Έξοδα φύλαξης σε ξενώνα σε περίπτωση εισαγωγής του ιδιοκτήτη σε νοσοκομείο λόγω σοβαρής ασθένειας ή ατυχήματος.
  • Αστική ευθύνη του ιδιοκτήτη έναντι τρίτων για σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές που προκλήθηκαν από το κατοικίδιο σε τρίτα πρόσωπα.

Πατήστε ENTER για να αναζητήσετε