Λύσεις
για επιχειρήσεις

Η επιχείρηση προστατεύει τα περιουσιακά της στοιχεία αλλά και την λειτουργία της από παράγοντες εσωτερικούς και/ή εξωτερικούς που μπορούν να προκαλέσουν ζημίες αλλά και να συντελέσουν στη διακοπή της λειτουργίας της με αποτέλεσμα την απώλεια εσόδων. Ενδεικτικά τα συγκεκριμένα ασφαλιστήρια περιλαμβάνουν τους παρακάτω κινδύνους :

 

 1. Ασφάλιση κλοπής
 2. Πυρκαγιά, σεισμό
 3. Καιρικά φαινόμενα (π.χ. πλημμύρα, καταιγίδα, χαλάζι/ παγετός)
 4. Ασφάλιση κατά παντός κινδύνου με τη λογική ό,τι δεν περιλαμβάνεται στις εξαιρέσεις καλύπτεται
 5. Ασφάλιση βλάβης μηχανολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού
 6. Κακόβουλων Ενεργειών
 7. Πρόσκρουση οχήματος
 8. Τρομοκρατικών ενεργειών
 9. Ασφάλιση μείωσης ή διακοπής εργασιών λόγω καλυπτόμενου κινδύνου
 10. Ασφάλιση Επαγγελματικών Οχημάτων

 1. Κατά τη διάρκεια μεταφοράς στην τράπεζα
 2. Ενώ βρίσκονται στην επιχείρηση (κλοπή, ληστεία)
 3. Κλοπή Χρημάτων από Χρηματοκιβώτιο κατόπιν διάρρηξης
 4. Υπεξαίρεση από τους υπαλλήλους

 1. Προγράμματα Ζωής – Ατυχήματος – Υγείας – Απώλειας Εισοδήματος
 2. Αποταμιευτικό/Συνταξιοδοτικό

 1. Γενική Αστική Ευθύνη

Πρόκειται για την εκ του νόμου Αστική Ευθύνη του ασφαλιζόμενου και των προστιθέντων του για ζημιές (σωματικές βλάβες/θάνατο/ή υλικές ζημιές) που πιθανόν προξενηθούν σε τρίτους συμπεριλαμβανομένης της ηθικές βλάβης και ψυχικής οδύνης, από υπαιτιότητα του ασφαλιζόμενου και των προσώπων που έχει αυτός στην υπηρεσία του και οι οποίες μπορούν να συμβούν εντός της της περιόδου ισχύος της ασφαλιστικής κάλυψης.

 1. Εργοδοτική Αστική Ευθύνη

Πρόκειται για την Ευθύνη του ασφαλιζόμενου /εργοδότη  έναντι του έμμισθου προσωπικού που απασχολείται στην ασφαλιζόμενη επιχείρηση.

 1. Επαγγελματική Αστική Ευθύνη

Πρόκειται για την Αστική Ευθύνη του ασφαλιζόμενου, έναντι τρίτων για χρηματικά ποσά, που θα υποχρεωθεί αυτός να καταβάλει βάσει νόμου, ως αποζημίωση για αξιώσεις τρίτων που εγείρονται σε βάρος του, εξαιτίας λαθών ή/και παραλείψεων του ασφαλιζόμενου ή των προσώπων που έχει στην υπηρεσία του και που οφείλονται αποκλειστικά και μόνο στην εκτέλεση των επαγγελματικών του δραστηριοτήτων.

 1. Αστική Ευθύνη Προϊόντος

Πρόκειται για την αστική ευθύνη έναντι τρίτων του ασφαλιζόμενου, που κατασκευάζει, εισάγει, εμπορεύεται προϊόντα, για χρηματικά ποσά, που θα υποχρεωθεί αυτός να καταβάλει ως αποζημίωση για αξιώσεις τρίτων που εγείρονται σε βάρος του και που οφείλονται από τη χρήση ελαττωματικών προϊόντων από καταναλωτές ή άλλες επιχειρήσεις εντός των γεωγραφικών ορίων που συμφωνούνται στην ασφαλιστική σύμβαση. Μπορεί να περιλαμβάνεται η ανάκληση προϊόντος.

 1. Αστική Ευθύνη Ατυχηματικής Ρύπανσης

Πρόκειται για κάλυψη που παρέχεται στον ασφαλισμένο και αφορά στην αποκατάσταση ζημιών στο περιβάλλον και για να τεθεί σε ισχύ πρέπει να τηρούνται κατά κανόνα κάποιες προϋποθέσεις ( ξαφνικό, ατυχηματικό, απρόβλεπτο, ακούσιο περιστατικό ρύπανσης )

Στα συμβόλαια αυτά ο ασφαλισμένος δεν ασφαλίζει τα ίδια τα εμπορεύματα, αλλά την υποχρέωση να τα αποζημιώσει εάν πάθουν ζημιά ή απώλεια κατά τη μεταφορά, σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο που ισχύει.

Η ασφάλιση ευθύνης στελεχών διοίκησης καλύπτει τους ασφαλισμένους για λάθη ή παραλείψεις κατά την άσκηση των διευθυντικών καθηκόντων τους ανεξάρτητα από το ποιος εγείρει την απαίτηση. Τα ποσά που διακυβεύονται στις αγωγές Ευθύνης Στελεχών Διοίκησης είναι τεράστια για αυτό το συγκεκριμένο ασφαλιστήριο κρίνεται απαραίτητο για όλα τα ανώτερα στελέχη των επιχειρήσεων. Επίσης, καλύπτει την αμοιβή εξωτερικών συμβούλων για την υπεράσπιση ενός διευθυντή ή στελέχους έναντι τέτοιων απαιτήσεων, καθώς και αποζημιώσεων και διακανονισμών, υπό την προϋπόθεση ότι δεν τίθεται θέμα δόλου από την πλευρά του.

Ένας ηλεκτρονικός ή διαδικτυακός κίνδυνος μπορεί να προκαλέσει μία αλυσιδωτή αντίδραση συνεπειών καθώς η διαρροή και η απώλεια δεδομένων μπορεί να επιφέρει οικονομικές απώλειες και να διακινδυνεύσει τη φήμη της εταιρίας. Πιο συγκεκριμένα σε πιθανή υποκλοπή πληροφοριών ή στοχευμένη δολιοφθορά μέσω ηλεκτρονικών ιών, μια επιχείρηση χάνει πλήρως τον έλεγχο της διαχείρισης, παγώνουν αυτόματα οι δραστηριότητες της και τα κόστη που καλείται να πληρώσει ώστε να επανακτήσει τον έλεγχο αλλά και να αποζημιώσει τους πελάτες, τους προμηθευτές, τους υπαλλήλους αλλά και τα λειτουργικά κόστη της ίδιας της επιχείρησης είναι ανυπολόγιστα. Επομένως το συγκεκριμένο ασφαλιστήριο συμβόλαιο κρίνεται απαραίτητο για κάθε επιχείρηση που έχει ηλεκτρονική παρουσία στο διαδίκτυο και θέλει να τη διασφαλίσει.

Η ασφάλιση πιστώσεων προστατεύει τις επιχειρήσεις από τις απώλειες που μπορεί να προκληθούν λόγω αδυναμίας πληρωμής των πελατών τους και λειτουργεί ως παράγοντας ανάπτυξης του πελατολογίου τους και κατοχύρωσης της ρευστότητας και κερδοφορίας τους.

Οι εγγυητικές επιστολές είναι συμβάσεις με τις οποίες ο χρηματοοικονομικός οργανισμός αναλαμβάνει την υποχρέωση στον δικαιούχο ότι στην περίπτωση που ο οφειλέτης δεν εκπληρώσει την υποχρέωση του θα την εκπληρώσει ο εγγυητής. Αφορά τις εταιρείες που θέλουν να συμμετάσχουν σε δημόσιους διαγωνισμούς ή και αυτές τις εταιρείες που ήδη συμμετέχουν σε δημόσιους διαγωνισμούς . Σύμφωνα με τη τελευταία τροποποίηση του Ν.4412/2016 της Ελληνικής νομοθεσίας που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ/31 05 2018.

Ν. 4541/2018 δίνεται η δυνατότητα μέσω ασφαλιστηρίου συμβολαίου να σας εξασφαλίσουμε πιστωτικά όρια (πλαφόν) για την έκδοση εγγυητικών επιστολών. Βασικό πλεονέκτημα αποτελεί το γεγονός ότι δεν είναι απαραίτητη η υποθήκευση πάγιων περιουσιακών στοιχείων ή η δέσμευση χρημάτων (cash collateral)

Πατήστε ENTER για να αναζητήσετε